Документація педагога-організатора

Нормативно-правове забезпечення діяльності педагога-організатора.
Орієнтовні посадові обов’язки педагога-організатора
(зб. наказів МО України №23, 1992 р.)

Педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями здійснює зв'язок, взаємодію педагогічного колективу з дитячими та юнацькими організаціями в  школі, сприяє розвитку у школярів самодіяльності, навичок самоврядування, утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності загальнолюдських цінностей.
Педагог-організатор по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями спільно з педагогічним колективом, батьками, зацікавленими організаціями та відомствами:
-    координує діяльність дитячих та громадських організацій у школі та поза нею, надає допомогу в організації їхньої роботи, співпрацює з органами учнівського самоврядування;
-   надає допомогу у проведенні організаційно-масової та культурно-освітньої роботи у дитячих та юнацьких організаціях, організації дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;
-     сприяє  впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісню, музики;
- організує учнівські об’єднання і доброчинні заходи, спрямовані на виховання милосердя, доброти, людяності та гуманності;
-  залучає дітей та підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей;
-   приділяє особливу увагу розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;
-    вивчає нові форми і методи виховної роботи, творчо використовує їх у своїй роботі;
-   надає допомогу класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, сприяє змістовій організації відпочинку та дозвілля.

Орієнтовна посадова інструкція педагога-організатора
1.      Загальні положення
1.1.Призначення на посаду педагога-організатора та звільнення з неї здійснюється наказом завідувача відділу (управління) освіти ______________________ за поданням директора освітнього закладу з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
1.2.Педагог-організатор безпосередньо підпорядковується ___________________________.
1.3.У процесі своєї діяльності педагог-організатор керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету міністрів України та наказами міністерства освіти та науки України, органів управління освітою, іншими нормативними документами, а також локальними правовими актами освітнього закладу та цією посадовою інструкцією.
1.4.На період тимчасової відсутності педагог-організатор має бути замінений ___________________________________.
1.5.Педагог-організатор отримує від адміністрації освітнього закладу матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться піп підпис із відповідними документами.
1.6.Педагог-організатор систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією та педагогічними працівниками освітнього закладу
2. Завдання та обов’язки
Педагог-організатор:
2.1.Планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх установах, за місцем проживання.
2.2.Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їхніх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля та відпочину.
2.3.Спільно з педагогічним колективом та колективами установ культури, мистецтв, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об’єднаннями, сім’єю розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об’єднань за інтересами дітей та підлітків.
2.4.Залучає до роботи з дітьми та підлітками кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, студентів, батьків.
2.5.Здійснює зв'язок педагогічного колективу освітньої установи з дитячими, юнацькими, молодіжними об’єднаннями, організаціями.
2.6.Уживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.
2.7.Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.
2.8.Бере участь в організації літнього відпочинку й оздоровлення учнів, вихованців освітніх установ, за місцем проживання.
2.9.Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.
2.10.Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 
2.11.Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
2.12.Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
2.13.Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
3. Права
Педагог-організатор має право:
3.1.За погодженням з адміністрацією закладу вибирати та використовувати методики навчання та виховання, учбові посібники та матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.
3.2.Давати учням обов’язкові до виконання розпорядження, що стосуються організації занять та дотримання дисципліни. Притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Статутом та правилами, що діють у закладі.
3.3.Брати участь в управлінні освітнім закладом у порядку, визначеному Статутом закладу.
3.4.Захищати свою професійну честь та гідність всіма засобами у межах чинного законодавства.
3.5.Знайомитися зі скаргами та іншими документами. Що містять оцінку його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів.
3.6.У межах своєї компетенції повідомляти керівництву освітнього закладу про всі виявлені недоліки у діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.7.Вимагати від керівництва освітнього закладу сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
3.8.Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
3.9.Проходити у встановленому порядку атестацію на отримання чергової кваліфікаційної категорії.
4. Відповідальність
Педагог-організатор несе відповідальність:
4.1.За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах. Визначених чинним законодавством України про працю.
4.2.За правопорушення, скоєні у процесі здійснення своєї діяльності, - у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
4.3.За завдання матеріальної шкоди – у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.
4.4.За реалізацію освітніх та виховних програм у відповідності з навчальним планом та графіком навчального процесу – згідно Статуту та інших внутрішніх нормативних документів освітнього закладу, а також чинного законодавства про працю.
4.5.За життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу – у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
4.6.За неналежне виконання вимог, визначених Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку – у межах, визначених чинним адміністративним законодавством.
4.7.За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психологічним насильством над особистістю учня – у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
5. Педагог-організатор повинен знати:
5.1.Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення.
5.2.Мету, принципи, зміст, особливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї, за місцем проживання, у дитячих молодіжних об’єднаннях, угрупованнях, тощо.
5.3.Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних об’єднань, рухів, організацій, їх роль, місце у становленні особистості дитини.
5.4.Ефективні форми й методи навчання та виховання, засади організації дитячого, молодіжного дозвілля. Спілкування.
5.5.Соціальні, культурні, екологічні, інші умови, нормативне забезпечення навчально-виховного процесу.
5.6.Закон України «Про освіту», Конвенцію ООН Про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання, основи трудового законодавства.
5.7.Державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
5.8.Теоретико-методологічні і практичні засади реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на2008-2020 роки.
6. Кваліфікаційні вимоги
Педагог-організатор вищої категорії має вищу педагогічну освіту, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 8 років.
Педагог-організатор І категорії має вищу педагогічну, гуманітарну освіту, виявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами організації позаурочної навчально-виховної роботи, досягає результативності, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 5 років.
Педагог організатор ІІ категорії має вищу педагогічну, гуманітарну, як виняток, іншу вищу освіту, виявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і методи організації навчально-виховної роботи, працює продуктивно, відзначається  загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи – не менше 3 років.
Педагог-організатор має вищу або середню спеціальну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до організації навчально-виховної роботи, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.


ОРІЄНТОВНА ЦИКЛОГРАМА ПРАЦІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА
щодня:
- планування роботи згідно виховного плану школи та функціональних обов’язків;
- організація дозвілля учнів на перервах;
- надання допомоги активістам у здійсненні ними громадських доручень;
- індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень.
щотижня:
- планування роботи;
- проведення учнівських лінійок на паралелях 1-11 класів;
- надання допомоги в проведенні заходів на паралель;
- фото-, відео-зйомка загальношкільних заходів;
щомісяця:
- планування роботи педагога-організатора;
- надання допомоги в організації та проведенні загальношкільних заходів (конкурси, дискотеки);
- координація роботи органів учнівського самоврядування;
- педагогічний супровід ДГО;
- ініціювання проведення зустрічей з представниками громадських об’єднань;
- створення фотолітописів життя шкільного колективу;
- участь у роботі ради профілактики правопорушень (якщо педагог-організатор входить до Ради профілактики);
- участь у шкільних та міських (районних) нарадах, м/о, семінарах, конференціях.
двічі на рік:
- педагогічний супровід проведення загальношкільних звітно-виборчих учнівських зборів;
- визначення рейтингу участі учнів у навчально-виховних заходах;
- проведення моніторингу лідерських якостей учнів.
у кінці навчального року:
- звіт про виконану роботу;
- подання пропозицій до загальношкільного плану виховної діяльності закладу;
- оздоровлення учнів у пришкільному таборі.

Критерії продуктивності праці педагога-організатора
1.Обізнаність з нормативними документами, які регламентують діяльність педагога-організатора.
2.Наявність документації, передбаченої посадовою інструкцією.
3.Наявність планів роботи (річного, семестрового, щоденного, ДГО).
4.Раціональне використання часу.
5.Аналіз діяльності (самоаналіз, вміння самопрезентувати власну діяльність).
6.Система роботи з організації життєдіяльності учнівських колективів.
7.Знання вікових і психологічних особливостей дітей різновікових категорій; рівень ведення діагностичних досліджень (активності школярів, їх включення в дозвіллєву діяльність).
8.Робота ДГО, об’єднань, клубів тощо.
9.Рівень організації дозвіллєвої діяльності школярів.
10.Рівень співпраці з вчительським, учнівським, батьківським колективами, спеціалістами інших сфер.
11.Рівень культури та вихованості школярів (за ціннісними ставленнями).
12.Участь загальноосвітнього навчального закладу в міських, районних та інших заходах.
13.Активність і творчість педагога-організатора.

Алгоритм діяльності педагога-організатора зі сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій:
1.Педагогічне керівництво ДО (базується на принципах діалогу, співпраці, толерантності, ініціативи, активності, поваги; керівництво включає такі прийоми та методи, як поради, пропозиції,  спонукання до самодіяльності, заохочення, створення ситуації успіху тощо; зміст педагогічного керівництва включає ознайомлення дітей з історією, сутністю, змістом життя ДО в Україні та за її межами, оформлення в кімнатах  школяра фото-виставочних матеріалів про життя ровесників в ДГО, дотримання ними статутних вимог тощо).
2.Сприяння оновленню змісту, методів і форм діяльності ДГО, організація їх колективної творчої діяльності відповідно до вікових інтересів підлітків та вимог життя.
3.Забезпечення умов для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні громадські організації та об’єднання.
4.Координація діяльності дитячих ГО чи об’єднань.
5.Програмно-цільове забезпечення функціонування ДГО та ДО (розробка програми розвитку ДГО, ДО, нормативно-правової бази їх діяльності, портфоліо ДГО, портфоліо органів врядування в ДГО, ДО, схеми координації зв’язків ДГО з іншими ДГО, визначення рейтингу життєдіяльності ДГО,ДО).

Алгоритм діяльності педагога-організатора з розвитку мережі гуртків, клубів, секцій тощо
1. Розробка програмно-цільового забезпечення функціонування клубів, гуртків, секцій.
2. Залучення кваліфікованих спеціалістів, батьків  до ведення гуртків, секцій, творчих об’єднань тощо
 3.Координація їх діяльності.
4.Педагогічне керівництво волонтерським осередком (розробка нормативно-правової бази функціонування волонтерського осередку, карти схеми його діяльності, ведення банку даних про учасників волонтерського осередку з вказівкою на доручення, переліку справ осередку, акцій волонтерів, випуск газети «Голос волонтера», організація різнопланових доброчинних заходів та акцій тощо).
5.Розробка картки-схеми «Педагогічний супровід школярів в позаурочний час».

Алгоритм діяльності педагога-організатора у забезпечені співпраці з органами учнівського самоврядування
1.Педагогічний супровід розробки стратегії розвитку учнівського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу.
 2.Надання допомоги в розробці моделі учнівського врядування, нормативно-правової бази його функціонування (статуту (положення), регламенту роботи тощо);
 3.Ведення рейтингу життєдіяльності учнівських колективів.
4.Організація навчання лідерів учнівського врядування, його резерву,   радників учнівського самоврядування.
5.Педагогічний супровід однієї з комісій учнівського врядування. 6.Участь в навчанні голів комісій учнівського врядування.
7.Педагогічний супровід розробки портфоліо учнівського врядування загальноосвітнього навчального закладу.
8.Організаційно-консультативна діяльність з підготовки і проведення днів самоврядування в школі, учня школи та ін.

Алгоритм діяльності педагога-організатора з педагогічного
захисту підлітків, які потрапили у складну життєву ситуацію

1.Участь у розробці системи роботи з підлітками, схильними до правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності, організаційно-функціональної та організаційно-логічної структури роботи з правового і превентивного виховання школярів.
2.Участь у розробці програмно-цільового забезпечення правової освіти і виховання учнівської молоді.
3.Ведення системної  індивідуальної роботи з підлітками групи «ризику».
4.Здійснення соціально-педагогічної профілактики, надання підліткам превентивної допомоги, створення в шкільному соціумі превентивного середовища, підготовка та популяризація превентивної інформації тощо.
5.Сприяння забезпеченню належного рівня  міжособистісних стосунків і спілкування в соціумі підлітків.
6.Організаційна діяльність зі створення та забезпечення ефективного функціонування правничих клубів,  лекторіїв, кінолекторіїв тощо;
7.Сприяння підготовці та проведенню загальношкільних заходів на правничу тематику.
8.Ведення банку даних про підлітків, схильних до правопорушень.

Алгоритм діяльності педагога-організатора
з організації дозвіллєвої діяльності школярів
 1. Знання нормативно-правових документів з проблеми організації дозвіллєвої діяльності школярів, їх неухильне дотримання та виконання.
2.Розробка ефективної моделі дозвіллєвої діяльності школярів. 
3.Використання  нових, нестандартних форм спілкування з учнівською молоддю: мистецьких ігор, театралізованих вистав, вистав шкільного театру, різнопланових шоу-програм, конкурсів, екскурсій, зустрічей, презентацій, інших інтерактивних методик  дозвіллєвої діяльності школярів.
4.Підпорядкування дозвіллєвої діяльності школярів формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
5.Організація і проведення різнопланових фізично-оздоровчих акцій, створення пунктів, лекторіїв, відео лекторіїв  щодо збереження і зміцнення власного здоров’я дітей та учнівської молоді.
6.Проведення днів, тижнів, місячників здоров’я дітей та учнівської молоді, місячників профілактики шкідливих звичок.
7.Залучення підлітків до підготовки загально-шкільних газет, буклетів про здоровий спосіб життя.
 8.Допомога в розробці сценаріїв загальношкільних свят.
9.Надання організаційно-консультативної допомоги класним керівникам, класоводам в організації дозвілля школярів, функціонуванні виховних центрів загальноосвітнього навчального закладу.
10. Розробка картотеки КТС та КТД.

Алгоритм діяльності педагога-організатора
з організації канікулярного відпочинку школярів
1.Проектування дозвіллєвої діяльності школярів у канікулярний час.
2.Організація і забезпечення функціонування клубу вихідного дня.
3.Ведення картотеки виховних технологій канікулярного і літнього відпочинку дітей та учнівської молоді.


Модель професійної компетентності педагога-організатора
І. Педагог-організатор повинен знати:
1. Основи загальнокультурної підготовки:
·     основні віхи історичного та культурного розвитку України;
· державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:
·      основи педагогіки;
· сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань,організаційних форм, засобів, методів;
·     форми і методи виховання громадянина України;
·      анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні особливості учнів;
·      зміст, форми і методи роботи з батьками;
·      зміст, форми і методи організації дозвілля дітей;
·      соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень.
3. Методологію новаторсько-оригінальних дій:
·      наукові основи інноваційних технологій виховання;
·     моделі виховних систем шкіл нового типу;
·      педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.
4. Законодавчо-нормативне забезпечення.
II. Педагог-організатор повинен володіти уміннями: загальнопедагогічними:
а) діагностико-прогностичними:ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній діяльності;
·  здійснювати аналіз методичної та іншої літератури і визначати найбільш оптимальні прийоми організації позанавчальної діяльності учнів; розробляти необхідне методичне забезпечення позакласних виховних заход
  вміти визначати конкретну мету виховного заходу, завдання виховного впливу;
·   вміти аналізувати результати своєї роботи і робити висновки щодо їх вдосконалення.
б) організаторськими:
· надавати допомогу у створенні та організації діяльності дитячих організацій, об'єднань, рухів на основі співробітництва, творчої співдіяльності;
·        планувати і організовувати позакласну виховну роботу;
 координувати діяльність організацій, об'єднань у навчальному закладі та поза ним;
·        спільно з педагогічним колективом розвивати мережу гуртків, клубів, об'єднань за інтересами, залучати до них дітей
·     вживати заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.
в) фаховими:
·        володіти методикою організації позакласної діяльності дітей;
·        володіти методикою підготовки, проведення, аналізу виховних заходів;
·        розвивати творчі інтереси дітей, їх інтелектуальні здібності;
· знати і володіти формами і засобами національно-культурного відродження школи і впровадження в життя народних традицій, звичаїв, обрядів, свят рідної мови, народної пісні тощо.

Орієнтовні проблеми педагога-організатора в роботі з учнівським колективом
1. Шляхи взаємодії класних керівників і органів учнівського самоврядування у формуванні свідомої дисципліни, відповідальності за якість навчання.
2. Виховання почуття обов'язку перед батьками, вчителями, Батьківщиною.
3.Виховання національної самосвідомості, вивчення та примноження традицій українського народу.
4.Вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування та їх вплив на формування в учнів свідомої дисципліни, правової культури.
5.Виховання в учнів доброти і милосердя, любові до Батька і Матері. Попередження егоїзму у дітей.
6.Розвиток ініціативи і творчої активності учнів, відповідальності за доручену справу.
7.Виховання в учнів кращих моральних рис на основі загальнолюдських цінностей засобами народної педагогіки.
8.Виховання свідомої дисципліни, культури поведінки, дружніх стосунків між учнями класу.
9.Формування потреби у здоровому способі життя.
10.Виховання культури поведінки та культури спілкування у дітей.
11.Виховання активної громадської позиції та національної самосвідомості.
12.Формування особистісних рис громадянина України.
13.Формування духовності учнів, їх громадянської зрілості, моральних якостей.
14.Організація саморозвитку особистості.
15.Виховання рис характеру дитини на основі загальнолюдських норм гуманістичної моралі.
16.Формування екологічної культури особистості, гармонії її відносин з природою.
17.Розвиток уміння міжособистісного спілкування.
18.Ідеали і ціннісні орієнтації старшокласників.
19.Формування у дітей навичок законослухняності та правомірної поведінки.
20.Виховання самостійності, волі, характеру, відповідальності за свої вчинки.
21.Створення в закладі атмосфери дружби та взаємоповаги, доброзичливих стосунків, толерантності.
22.Формування духовності учнів, їх громадянської зрілості, моральних якостей.

Документація, за ведення якої відповідає педагог-організатор
1.Портфоліо органів учнівського самоврядування.
2.Портфоліо громадських об'єднань (нелегалізованих, незареєстрованих).
3.Портфоліо осередків дитячих громадських організацій (легалізованих, зареєстрованих) у межах загальноосвітнього навчального закладу.
4.Щоденник педагога-організатора.
5.Плани роботи (річні, місячні, тематичні).
6.Ретельний облік учнів-членів дитячих та молодіжних організацій міського, обласного, всеукраїнського рівнів діяльності.

Що контролює адміністрація закладу
1.Раціональне використання робочого часу.
2.Якість виконання основних посадових обов'язків та поточних доручень.
3.Планування роботи.
4.Результати виховних заходів.
5.Активність участі в громадському житті школи.
6.Креативність та фаховий рівень працівника.
7.Звіти та самоаналізи роботи
8 Ретельність ведення документації.

Список основних нормативно-правових документів

1.  Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
2.Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
3.Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
4.  Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй у м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.
5.  Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
Закони України
1.  «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
2. «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV.
3. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III.
Укази Президента України
1. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.
2.   «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України» на період до 2005 року» від 24.01.2001 р. № 42/2001.
3. «Про Національну програму «Репродуктивне здоров'я 2001-2005 рр.» від 26.03.2001 р.№ 203/2001.
4.  Про затвердження «Комплексної програми профілактики злочинності на 2001- 2005 рр.» від 25.12.2000 р. № 1376/2000.
5.   «Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» від 04.02.1999 р. № 117/99.
6.  «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
7.  «Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. №992/2001.